I/ Algemene Gebruiksvoorwaarden

1. Welkom

Welkom bij Undeveloped (de "Website") en hartelijk dank voor uw bezoek.Deze gebruiksvoorwaarden (de "Gebruiksvoorwaarden") zijn met ingang van 02 Mei 2014 van toepassing op ieder gebruik van de website Undeveloped (de "Website") (zowel via uw computer als via mobiele apparatuur of enige andere software applicatie), op alle diensten die door Undeveloped worden aangeboden en op alle overeenkomsten die Undeveloped aangaat voor het gebruik van de Website en de diensten.


Door het bezoeken van onze Website gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. Undeveloped raadt iedereen die gebruik maakt van de Website of van een van deze diensten (een "Gebruiker") aan, deze Gebruiksvoorwaarden vooraf te lezen. Undeveloped kan deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden u dan ook aan ze regelmatig te lezen.


2. Minderjarigen

De diensten van Undeveloped zijn slechts toegankelijk voor minderjarige Gebruikers indien zij daarvoor toestemming hebben gekregen van hun wettelijke vertegenwoordiger of het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat een bepaalde minderjarige van deze leeftijd de betreffende handeling zelfstandig verricht.

3. Niet toegestaan gebruik van de Website

De inhoud van de Website mag door de Gebruiker niet worden gekopieerd, gereproduceerd en/of openbaar gemaakt worden. Het is de Gebruiker niet toegestaan de inhoud van de Website te wijzigen, anders dan beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden.

Het is niet toegestaan om domeinnamen in opdracht van derden te plaatsen, tenzij Undeveloped daarvoor toestemming heeft gegeven.

4. Misbruik van de Website en de gevolgen hiervan

Voor uw veiligheid en om misbruik tegen te gaan worden e-mailadressen afgeschermd door Undeveloped. Uw reactie op een bod, reactie of tegenbod en eventuele vervolgberichten tussen koper en verkoper worden via de servers van Undeveloped verzonden.
Voor het melden van illegale en inbreuk makende domeinnamen andere problemen verzoeken wij u ons te e-mailen zodat wij rechtvaardig en correct kunnen handelen.

Indien wij aanwijzingen en/of klachten van andere gebruikers ontvangen of om andere redenen van mening zijn dat een bepaalde Gebruiker niet handelt in overeenstemming met de wet en/of de Gebruiksvoorwaarden en/of het Privacybeleid, dan kunnen wij – indien wij daartoe aanleiding zien – om veiligheidsredenen en ter bescherming van onze gebruikers onder meer de onderstaande maatregelen treffen. Undeveloped kan deze maatregelen ook treffen indien u op onredelijke wijze gebruik maakt van de Website, bijvoorbeeld indien uw gebruik andere gebruikers hindert of de goede werking van de Website verstoort:


 • Undeveloped kan de desbetreffende Gebruiker uitsluiten van de diensten van Undeveloped of bepaalde functionaliteiten voor deze Gebruiker beperken. U kunt hier denken aan bijvoorbeeld schorsing van de account van de betreffende Gebruiker, het verwijderen van transacties, het beperkt gebruik kunnen maken van Undeveloped
 • Undeveloped kan in het kader van de bovengenoemde maatregelen de persoonsgegevens van de betrokkenen verwerken. Indien daartoe aanleiding is kan Undeveloped binnen de grenzen van de wet, de persoonsgegevens van de betrokkenen doorgeven, bijvoorbeeld aan de politie.

5. Wij geven geen garanties

Wij kunnen u niet garanderen dat onze diensten altijd zullen voldoen aan uw verwachtingen. Ook kunnen wij niet garanderen dat de Website foutloos functioneert en/of dat een continue en/of veilige toegang tot de Website of delen daarvan kan worden verkregen.


Alle informatie en getallen op de Website zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten.


6. Beperking aansprakelijkheid Undeveloped 

Wij sluiten, voor zover wettelijk toegestaan is, aansprakelijkheid uit voor alle schade die een Gebruiker lijdt door


 1. gebruik van de diensten van Undeveloped, onder diensten verstaan we onder andere het gebruik maken van onze landingspagina’s, (actieve) brokerage dienst & escrow dienst;
 2. het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de Website of delen daarvan;
 3. onjuiste informatie op de Website;
 4. afname van diensten van derden of gebruik van gekochte producten via de Website; of
 5. wijzigingen in de diensten van Undeveloped of wijzigingen in of op de Website.


Indien wij om wat voor reden dan ook toch aansprakelijk zijn, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal:

 • de totale vergoeding die de Gebruiker aan Undeveloped heeft betaald gedurende de 3 weken voorafgaand aan de handeling waardoor de aansprakelijkheid is ontstaan
 • of €150, al naar gelang wat hoger is.

7. Wijzigingen van de diensten en de Website

Undeveloped kan de Website of delen daarvan te alle tijden wijzigen. Tevens kunnen wij te alle tijden onze diensten wijzigen of beëindigen.

8. Websites en diensten van derden

De Website bevat verwijzingen naar de websites van derden (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner). Undeveloped heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud van deze websites. Op deze websites gelden de (privacy) regels van die betreffende website. Indien u vragen over deze regels van websites van derden heeft, dan verwijzen wij u graag naar hun desbetreffende websites. Dit geldt ook voor het gebruiken van de diensten van externe dienstverleners, zoals van betaaldiensten van derden. Het gebruik van deze diensten zal dan onder de (privacy)regels van de desbetreffende dienstverlener vallen.


9. Klachtenregeling

Klachten over de dienstverlening van Undeveloped kunt u indienen door middel van het contactformulier. Klachten dienen binnen bekwame tijd nadat u een gebrek in de dienstverlening heeft geconstateerd te worden ingediend, waarbij een termijn van 2 maanden in ieder geval tijdig zal zijn. Klachten dienen volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend. Wij zullen ernaar streven binnen 14 dagen na het indienen van de klacht te reageren. In geval dit niet mogelijk is, zullen wij u binnen 14 dagen na het indienen van de klacht een indicatie geven van de termijn van beantwoording.


10. Overige bepalingen

De postadres van Undeveloped B.V. (“Undeveloped”) is Herengracht 182, 1016 BR te Amsterdam. Undeveloped heeft BTW nummer NL854196468B01 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61079049.


Undeveloped kan de Gebruiksvoorwaarden of delen daarvan te alle tijde wijzigen. Undeveloped zal ernaar streven om een dergelijke wijziging binnen redelijke termijn voor inwerkingtreding aan te kondigen. De wijzingen worden van kracht binnen redelijke termijn nadat deze zijn aangekondigd, of nadat u na de wijziging opnieuw van de Website en/of de diensten van Undeveloped gebruik heeft gemaakt, al naar gelang wat eerder plaatsvindt.

Indien wij een bepaling in de Gebruiksvoorwaarden niet afdwingen, dan heeft dat niet tot gevolg dat wij afstand doen van het recht dit op een later tijdstip of jegens een andere Gebruiker wel af te dwingen. Afspraken die afwijken van hetgeen is bepaald in de Gebruiksvoorwaarden zijn enkel geldig indien deze schriftelijk door Undeveloped zijn bevestigd. Indien een of meerdere bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechter ongeldig wordt verklaard, dan laat dit de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden onverlet.


Kennisgevingen aan Undeveloped (anders dan inzake inbreukmakende of op andere wijze onrechtmatige Advertenties) kunnen worden gericht aan Undeveloped B.V., Herengracht 182, 1016 BR te Amsterdam. Kennisgevingen aan Gebruikers zullen worden gestuurd naar het opgegeven e-mail adres, of per aangetekende post ingeval hiertoe aanleiding is en een adres beschikbaar is. Kennisgevingen gedaan per aangetekende post zullen worden geacht te zijn ontvangen 5 (vijf) werkdagen na de datum van verzending.


Undeveloped is te allen tijde gerechtigd om haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomsten die betrekking hebben op de diensten van Undeveloped over te dragen aan een van haar groepsvennootschappen. Gebruikers hoeven hierover niet te worden geïnformeerd.


Deze Gebruiksvoorwaarden vormen de hele overeenkomst tussen Undeveloped B.V. en u en vervangen alle eerdere overeenkomsten. De overeenkomsten die volgen uit alle diensten van Undeveloped en de Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. In het geval van een geschil voortvloeiend uit deze overeenkomsten of uit de Gebruiksvoorwaarden, zal enkel de rechtbank te Amsterdam bevoegd zijn, tenzij het geschil is voorgelegd aan de Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken. Indien de Gebruiker handelt als consument (een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf), dan heeft deze Gebruiker verder de optie om binnen een maand nadat Undeveloped zich op de bevoegdheid van de rechtbank Amsterdam beroept, voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.


II/ Plaatsen van Domeinnamen en de aankoop en verkoop van Domeinnamen

1. Undeveloped is een domeinnaam marktplaatsUndeveloped is een platform waar een domeinnaamhouder (“Verkopers”) domeinnamen kan plaatsen en een Gebruiker (“Koper”) deze domeinnamen kan opzoeken, bekijken en kopen (van de “Verkoper”) doormiddel van het plaatsen van een bod en een onderhandeling te initiëren.

Undeveloped is geen partij bij de overeenkomst die tussen een Verkoper en een Koper tot stand komt. Verkopers en Kopers dienen onderlinge geschillen zelf op te lossen.

Wanneer er actieve onderhandelingen gaande zijn omtrent een domeinnaam die op Undeveloped staat of door Undeveloped online of offline wordt bemiddeld dan is de Verkoper verplicht aan de commissie eisen van Undeveloped te voldoen. Undeveloped vraagt alleen een bepaalde, naar de client per e-mail of via de Website toe gecommuniceerde, commissie over de totale daadwerkelijk verkoopprijs.

De verantwoordelijkheid om op biedingen, tegenbiedingen en reacties te reageren ligt bij de Kopers and Verkopers. Undeveloped acteert alleen als tussenpartij die medieert in de communicatie tussen Koper en Verkoper. Dit doen wij voornamelijk per e-mail en het is de taak van de Koper en Verkoper om ervoor te zorgen dat er een geldige e-mailadres is opgegeven waar de berichten geleverd kunnen worden. Ook enige vertraging die ontstaat doordat bijvoorbeeld e-mailberichten tussen Koper en Verkoper in de Spam box van de ontvanger wordt opgeslagen is niet de verantwoordelijkheid van Undeveloped.

Bij een akkoord tussen de Koper en Verkoper over de aankoop en verkoop van een domeinnaam via Undeveloped gaan de Koper en Verkoper akkoord met de voorwaarden voor de verdere afhandeling van de transactie door Undeveloped. Beide partijen accepteren ook de voorwaarde dat Undeveloped als bemiddelaar de transactie op zich neemt en verder afhandelt naar eigen procedure. Er zijn kosten gekoppeld voor zowel de Koper als Verkoper aan de afhandeling van een bemiddeling van een aankoop of verkoop van een domeinnaam die door Undeveloped wordt bemiddeld.

2. Domeinnaam overdracht & Escrow

Bij de overdracht van een domeinnaam nadat er een overeenkomst is ontstaan tussen de Koper en Verkoper is Undeveloped uitsluitend de mediërende partij die als neutrale partij zowel voor de Koper als Verkoper de transactie begeleid. Koper en Verkoper gaan akkoord met de regels die Undeveloped opstelt en zorgen ervoor dat zij zich daaraan houden. Undeveloped regelt de technische en financiële afronding van de transactie. Zowel de Koper en Verkoper gaan hiermee akkoord.

De domeinnaam overdracht en escrow dienst van Undeveloped is alleen verantwoordelijk voor de geïnitieerde transacties met de daarin vastgestelde gegevens als verkoopprijs, de domeinnaam en de gegevens van zowel de Koper als Verkoper. Dat wil zeggen dat de domeinnaam overdracht en escrow dienst los staat van de domeinnaam marktplaats Undeveloped en alle daarbij horende aspecten, functies en inhoud van de Website. De Koper moet ervoor zorgen dat zij de betaling binnen de gestelde termijn uitvoert en de Verkoper moet ervoor zorgen dat zij Undeveloped de verhuiscode van de domeinnaam leveren. Zowel de Koper als Verkoper heeft geen recht, dat wil zeggen, mag de transactie niet annuleren zodra de transactie door Undeveloped is geïnitieerd.

2.1. Betaalverzoek Undeveloped naar Koper toe om aankoopbedrag te voldoen

De Koper is verplicht het aankoopbedrag binnen de aangegeven termijn in de correspondentie uitsluitend op rekening van de Undeveloped escrow account te voldoen. Elke verkoop die Undeveloped bemiddeld is een zakelijke verkoop met BTW factuur. De koper dient zijn bedrijfsgegevens naar ons toe te communiceren voor het opstellen van een zakelijke factuur.

2.2. Overdracht domeinnaam

De overdracht van de domeinnaam begint nadat Undeveloped de betaling voor de overname van de domeinnaam heeft ontvangen en geverifieerd. De Verkoper dient dan Undeveloped de verhuiscode te leveren. Undeveloped zet de domeinnaam over naar zijn eigen registrar. Wanneer de domeinnaam in beheer is van Undeveloped krijgt de Koper binnen de afgesproken termijn uitbetaald en wordt de verhuizing van de domeinnaam naar de Koper in werking gesteld.

De Koper en Verkoper houden zich alle tijden aan de regels en protocol die Undeveloped voorschrijft in zijn communicatie naar de Koper en Verkoper toe. Enige afwijkingen zijn niet toegestaan en brengen de escrow in gevaar en moet dus door zowel Koper als Verkoper ten alle tijden vermeden worden.

2.3. Sanctie

Undeveloped is als enige partij gerechtigd om op elk moment een transactie te annuleren. Wanneer de Koper of Verkoper zich niet aan de koop/verkoopovereenkomst houden, en er sprake is van een annulering, is Undeveloped voorbehouden om de commissie inclusief een annuleringsboete van 10% over de totale verkoopprijs te factureren aan de partij die nalaat de transactie op de vooraf afgesproken manier uit te voeren.

2.4. Aansprakelijkheid

Undeveloped kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die koper of verkoper oplopen tijdens de escrow periode. Als mediërende partij heeft Undeveloped alleen de plicht om de transactie af te ronden.

Vrijwaring van garanties Undeveloped

Undeveloped is tijdens de escrow periode uitsluitend de mediërende partij die de overeenkomst tussen Koper en Verkoper bemiddeld. Undeveloped is niet verantwoordelijk om de Koper enige informatie te toe spelen. De Koper is verantwoordelijk voor zijn of haar handelen wij de aankoop van een domeinnaam. Als een domeinnaam tijdens of na de bemiddeling inbreuk maakt op merkrechten bijvoorbeeld dan is Undeveloped hiervoor niet aansprakelijk. Er kunnen geen rechtend worden ontleend van zowel de Koper, Verkoper als elk derde partij over de bemiddeling van een verkoop van een domeinnaam via Undeveloped.

3. Algemene regels voor het etaleren van een Domeinnaam

Geen inbreuk op intellectueel eigendomsrechten van derdenHet is niet toegestaan om een domeinnaam aan de bestand van Undeveloped toe te voegen dat inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden.

3.1. Aansprakelijkheid

Wanneer een domeinnaamhouder gebruik maakt van de landingpagina’s van Undeveloped dan gaat hij of zij akkoord dat Undeveloped in geen enkele geval aansprakelijk gesteld kan worden voor enige schade of geschillen die zijn domeinna(a)m(en) in welk mogelijke situatie oproepen. De wetgeving per ccTLD kan afwijken van de de Nederlandse wetgeving. Zodra de gebruiker zijn nameservers omzet en de landingpagina’s van Undeveloped gebruikt gaat hij of zij akkoord de wetgeving in de opererende land te respecteren en volledige verantwoordelijkheid te nemen voor zijn domeinna(a)m(en). Undeveloped is uitsluitend de landingspagina aanbieder waarbij geen schadevergoeding aangevraagd kan worden. Undeveloped kan ook niet aansprakelijk gesteld worden.

4. Biedingen zijn bindend

Tenzij in deze Gebruiksvoorwaarden anders is geregeld, is een bod op een domeinnaam rechtsgeldig en bindend. Een Verkoper is niet verplicht een dergelijk bod te accepteren. Indien een dergelijk bod door een Verkoper wordt geaccepteerd, verplicht dit de bieder tot aankoop van de domeinnaam.


5. Algemene regelsDe volgende voorwaarden hebben betrekking op de specifieke diensten aangeboden door Undeveloped of via de website.

Gebruikers kunnen Undeveloped gebruiken om domeinnamen te kopen of te verkopen. Een verkoper account aanmaken bij Undeveloped is gratis. Wij hanteren alleen een commissie over de totale verkoopprijs voor zowel onze online als offline diensten. De verkoper is zelf verantwoordelijk voor zaken als het voldoen van een ieders belastingplicht. Undeveloped behoud het recht om haar dienste of commissies zonder aankondiging aan te passen.

De aankoop en verkoop van domeinnamen is uitsluitend een overeenkomst tussen de koper en verkoper. Na de overeenkomst is de verantwoordelijkheid van Undeveloped beperkt tot het verzamelen van commissie voor de geleverde diensten aan zowel de koper als verkoper. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om grondig kennis en informatie te vergaren voordat hij of zij een bod uitbrengt. Dit houd in dat u zelf moet uitzoeken of een bepaalde domeinnaam bijvoorbeeld inbreuk maakt op een merkenrecht of de geschiedenis van de domeinnaam. Nadat er een bod is uitgebracht door de koper, is deze 7 dagen geldig en bij acceptatie van het betreffende bod door de verkoper ontstaat er een bindende overeenkomst tussen de koper en verkoper.

5.1. Publicatie rechten

Undeveloped behoudt ten alle tijden het recht om aankopen en verkopen van domeinnamen te publiceren. Dat wil zeggen dat de verkoop van een domeinnaam en de verkoopprijs op de Site gepubliceerd mag worden. Onder andere in de "Marktplaats" gedeelte van de Site of recentelijk verkochte domeinnamen rubriek.

6. Wij geven geen garanties6.1.

Koper en Verkoper dienen zelf voldoende onderzoek te verrichten en zich voldoende te laten informeren voordat zij een domeinnaam kopen of verkopen. Wij voeren geen controle uit op de kwaliteit van de inhoud van de domeinnamen die op Undeveloped staan. Undeveloped bied zowel aan kopers als verkopers geen enkele garantie.

6.2.

Undeveloped kan u ook niet garanderen dat de producten of diensten die door Verkopers op de Website worden aangeboden voldoen aan uw verwachtingen.

7. Vrijwaring dienst Advertenties en beperking aansprakelijkheid UndevelopedIedere Gebruiker vrijwaart Undeveloped voor aanspraken van derden met betrekking tot schade geleden door;

 1. het aangaan van een overeenkomst op basis van een overname van een domeinnaam,

 2. het gebruik van via de via undeveloped gekochte domeinnamen; en

 3. het gebruik van (actieve) brokerage diensten; en
 4. het gebruiken van de landingspagina’s van Undeveloped; en
 5. het gebruik van via de Website aangeboden diensten.